ochrona środowiska

  • opracowania ekofizjograficzne
  • prognozy oddziaływania na środowisko
  • inwentaryzacja stanu środowiska przyrodniczego
  • wstępna ocena awifauny w rejonie planowanej farmy wiatrowej
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  • raport oddziaływania inwestycji na środowisko