projektowanie urbanistyczne

  • analizy urbanistyczne
  • inwentaryzacje i waloryzacje
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • prognoza oddziaływania na środowisko dla studium oraz planów miejscowych
  • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
  • koncepcje urbanistyczne oraz zagospodarowania terenu