PLANOWANIE PRZESTRZENNE DLA OZE

Planowanie przestrzenne dla potrzeb energetyki wiatrowej
i innych odnawialnych źródeł energii

  • kompleksowa obsługa planistyczna inwestorów branży OZE
  • analizy możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze wskazanym przez inwestora
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb OZE
  • studium wpływu inwestycji na krajobraz kulturowy